Baza wiedzy

Baza wiedzy

01
Czy należy złożyć formularz VAT-UE w przypadku kiedy nie zawierane zostały transakcje wewnątrzwspólnotowe?

Jeżeli nie dokonywano transakcji wewnątrzwspólnotowych nie trzeba składać formularza VAT-UE.

W praktyce biuro rachunkowe może w takim przypadku wysłać pustą deklarację do Urzędu Skarbowego, aby w razie gdyby klient dosłał fakturę za transakcje wewnątrzwspólnotowe można było dokonać korekty deklaracji.

02
W jaki sposób rozliczyć podatek VAT w przypadku importu usług, gdzie faktura wystawiona jest bez VATu?

W  przypadku importu usług otrzymuje się fakturę bez kwoty VAT. Faktury takie księguje się ze stawką VAT jaka obowiązuje w Polsce za tożsamą usługę.

W złożonej deklaracji JPK VAT faktura ta pojawi się zarówno po stronie sprzedaży (VAT należny), jak i po stronie zakupu (VAT naliczony), dzięki czemu transakcja ta jest neutralna dla podatnika.

03
Dokonywanie przelewu podatkowego- jaki wybrać symbol formularza oraz okres rozliczenia?

W przypadku dokonywania przelewu podatkowego okres rozliczenia będzie oznaczał okres jakiego dotyczy dane rozliczenie. Przy rozliczeniach kwartalnych należy wybrać „K” wraz z numerem kwartału, zaś przy rozliczeniach miesięcznych wybieramy „M”.

Przykładowo dokonując przelewu za 2 kwartał 2022 wybierzemy oznaczenie 22K02.

Symbol formularza z kolei mówi Nam o tym za jakie zobowiązanie podatkowe dokonujemy przelew.

Przykład: Opłacając podatek VAT miesięcznie symbolem formularza będzie VAT-7, a kwartalnie VAT-7K.

04
Na jaki rachunek wpłaca się podatek VAT?

Wpłata podatku VAT dokonywana jest na mikrorachunek przedsiębiorcy. Weryfikacji numeru rachunku możemy dokonać na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego wpisując PESEL lub numer NIP.

05
Czym jest podatek PCC?

Z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w skrócie PCC będziemy mieć doczynienia w przypadku zawarcia umowy sprzedaży:

 • nieruchomości: gruntów (działki budowlane, działki rekreacyjne, działki rolne), budynków, lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
 • używanych rzeczy ruchomych np. Samochodów,motocyklów,
 • praw majątkowych, np.: użytkowania wieczystego, , praw autorskich, udziałów w spółkach kapitałowych, wierzytelności.

Płatnikiem podatku jest notariusz. Podczas podpisania umowy sprzedaży u notariusza pobiera on podatek i następnie przekazuje organowi podatkowemu.

06
Podatek od nieruchomości-kiedy dokonywana jest zapłata?

Zapłata podatku od nieruchomości dokonywana jest przez:

 • osoby fizyczne w 4 ratach- do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada,
 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej co miesiąc do 15 .dnia każdego miesiąca, w styczniu zaś do 31 stycznia.

Płatności dokonuje się na rachunek organu podatkowego (np. Urzędu Gminy) lub gotówką w kasie.

Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł jest on płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 31 stycznia.

07
Gdzie mogę sprawdzić czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT?

Sprawdzenia można dokonać poprzez wyszukiwarkę dostępną na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/.

W wyszukiwarce jest możliwość wyszukania czy podmiot był czynnym podatnikiem VAT w danym dniu – wystraczy zaznaczyć opcję „zmień datę” i wybrać odpowiedni dzień np. datę dokonania zakupu. Warto weryfikować dostawców, aby mieć pewność, że postąpiliśmy słusznie odliczając VAT naliczony za daną fakturę.

08
Na czym polega refakturowanie i jaką stawkę VAT można zastosować?

Poprzez refakturowanie rozumie się odsprzedanie osobie trzeciej/ innemu podmiotowi usług, które przedsiębiorca sam wcześniej nabył. Przykładem refakturowania może być wystawianie faktur za media dla najemców przez podmiot zarządzający nieruchomością.

Przy refakturowaniu odsprzedający usługę stosuje taką samą stawkę VAT (z pewnymi wyjątkami) z jaką daną usługę nabył.

09
Kto może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Niektóre z podmiotów gospodarczych mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. Istnieją dwa rodzaje zwolnień z podatku VAT: przedmiotowy oraz podmiotowy.

Zwolnienie podmiotowe dotyczy limitu wartości sprzedaży jaka nie może zostać przekroczona przez podmiot gospodarczy, który chce skorzystać ze zwolnienia z VAT. Limit ten wynosi 200 000 zł netto (bez podatku VAT) i odnosi się do poprzedniego roku podatkowego. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność można skorzystać ze zwolnienia jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy limitu. Kwota limitu ustalana jest wtedy proporcjonalnie do okresu, w którym prowadzono działalność.

Limit w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność liczy się mnożąc liczbę dni jaka pozostała do końca roku przez 200 000 zł, następnie otrzymany wynik dzieli się na 365.

Uwaga !

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego pomimo braku przekroczenia określonych w ustawie limitów.

Mowa tu o przedsiębiorcach, którzy świadczą:

 • usługi doradztwa (poza doradztwem rolniczym),
 • usługi prawnicze,
 • usługi ściągania długów, włączając w to factoring,
 • usługi jubilerskie;

Ze zwolnienia nie mogą skorzystać również podmioty zajmujące się sprzedażą:

 • części do pojazdów samochodowych i motocykli, nowych środków transportu,
 • komputerów, wyrobów optycznych oraz elektronicznych, maszyn i urządzeń,
 • internetową preparatów kosmetycznych oraz toaletowych,
 • sprzętu gospodarstwa domowego (urządzenia elektryczne i nieelektryczne),
 • towarów wymienionych w Ustawie o VAT w załączniku nr 12- głównie złomu oraz metali szlachetnych;
 • terenów budowlanych, w poszczególnych przypadkach także budowli, budynków oraz ich części,
 • towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (oprócz wyrobów tytoniowych, energii elektrycznej, samochodów osobowych zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji);

Zwolnienie przedmiotowe dotyczy rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika. Wszystkie rodzaje działalności, które podlegają zwolnieniu znajdują się w Ustawie o VAT (art.43 ust.1). Wśród wymienionych znajdują się m.in. usługi nauczania języków obcych, usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia czy też usługi ubezpieczeniowe.

10
Kiedy można zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego? Co w przypadku przekroczenia limitu ?

Rezygnacja ze zwolnienia

Jeżeli korzystasz ze zwolnienia podmiotowego jednak chcesz zostać podatnikiem VAT możesz to zrobić w dowolnym momencie. Podatnicy decydują się na ten krok, ponieważ chcą odliczać VAT naliczony.

Naczelnika Urzędu Skarbowego należy powiadomić przed początkiem okresu, w którym rezygnujemy ze zwolnienia. Tzn. w przypadku kiedy chcemy zrezygnować ze zwolnienia w czerwcu należy powiadomić Urząd Skarbowy przed pierwszym czerwca. W przypadku rozpoczęcia działalności zawiadomienie składa się przed dokonaniem pierwszej opodatkowanej czynności.

Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji ze zwolnienia lub przekroczeniu limitu można do niego wrócić dopiero po upływie roku. Czas ten jest liczony od końca roku w którym zrezygnowano ze zwolnienia/ utracono do niego prawo.

Przekroczenie limitu

Przekraczając limit 200 000 zł netto należy zarejestrować się jako podatnik VAT, ponieważ kolejna sprzedaż podlega już opodatkowaniu.

Aby zarejestrować się jako podatnik VAT należy złożyć formularz VAT-R. Formularz powinno złożyć się przed dokonaniem pierwszej sprzedaży innej niż zwolniona z VAT oraz przed dniem w którym przekroczony zostanie limit.

11
Jakie są obowiązki podatnika VAT? Jakie korzyści dla przedsiębiorcy przynosi bycie podatnikiem VAT?

Obowiązki

Do głównych obowiązków podatnika VAT należy składanie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K

( VAT-7 w przypadku rozliczenia miesięcznego oraz VAT-7K przy rozliczaniu kwartalnym) oraz wpłacanie podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Do pozostałych obowiązków podatnika należy także prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży, ustalanie stawek VAT przy sprzedaży towarów i usług oraz dokumentowanie sprzedaży wystawionymi przez podatnika fakturami.

Korzyści

Do korzyści czynnych podatników VAT zaliczamy możliwość odliczania od kwoty VAT wynikającej ze sprzedaży kwoty VAT z dokonanych zakupów.

W skrócie podatek VAT oblicza się odejmując od VAT-u należnego (od sprzedaży) VAT naliczony (od zakupu).

Jeżeli:

 • VAT należny > VAT naliczony : dokonujemy wpłaty podatku VAT,
 • VAT należny < VAT naliczony : mamy możliwość wnioskowania o zwrot;

Warto też podkreślić, że czynni podatnicy VAT chętniej współpracują z innymi przedsiębiorcami, którzy również odprowadzają ten podatek, ponieważ wiąże się to z możliwością pomniejszenia kwoty VAT  jaką przedsiębiorca wpłaca na rachunek Urzędu Skarbowego.

12
Na jaki rachunek wpłaca się podatek VAT?

Wpłat podatku VAT dokonuje się do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu/ kwartale za który dokonujemy rozliczenia. Przelewu należy dokonać na mikrorachunek przedsiębiorcy.

Weryfikacji mikrorachunku można dokonać wpisując numer PESEL lub NIP na stronie  https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

13
Gdzie mogę sprawdzić czy dany podmiot gospodarczy jest podatnikiem VAT?

Sprawdzenia można dokonać poprzez wyszukiwarkę dostępną na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/.

Jeżeli chcemy sprawdzić wstecz, czyli czy dany podmiot był podatnikiem konkretnego dnia w przeszłości wystarczy zaznaczyć opcję „zmień datę” i wybrać odpowiedni dzień np. datę dokonania zakupu. Warto weryfikować dostawców, aby mieć pewność, że postąpiliśmy słusznie odliczając VAT naliczony za daną fakturę.

 

 

 

 

 

 

14
Kto może rozliczać się z podatku VAT kwartalnie?

Z podatku VAT kwartalnego mogą skorzystać podmioty posiadające status małego podatnika.

Mały podatnik to podmiot:

 • u którego wartość sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro,
 • zarządzający funduszami inwestycyjnymi, prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą bądź inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze ( wyjątek stanowią komisy jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 000 euro.;
 • nie dokonujący w danym kwartale importu towarów zgodnie z zasadami ujętymi w art. 33a ust.1 ,
 • zarejestrowany jako podatnik VAT przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca dokonania rejestracji,
 • który nie dokonywał dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach (chyba że kwota podatku w żadnym miesiącu nie była większa niż 50 000 zł,
 • u którego nie stwierdzono, aby pomimo obowiązku nie zapewnił możliwości zapłaty poprzez użycie instrumentu płatniczego w każdym miejscu prowadzenia działalności;

Przeliczenia kwot euro dokonuje się zgodnie ze średnim kursem euro  NBP ogłoszonym na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Podatek CIT

01
Jakie stawki obowiązują w podatku CIT?

Obowiązującymi stawkami podatku CIT są:

 • 19 % podstawy opodatkowania,
 • 9 % podstawy opodatkowania (od przychodów innych niż zyski kapitałowe dla podmiotów rozpoczynających działalność oraz małych podatników);

Ze stawki 9 % mogą skorzystać mali podatnicy jeżeli  ich wartość przychodu ze sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 2 mln euro. Przeliczenia na złotówki dokonuje się stosując średni kurs euro z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego ogłaszany przez NBP.

Stawce 9 % podlegają także podmioty u których przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 2 mln euro. Przeliczenia na złotówki dokonuje się stosując średni kurs euro z pierwszego dnia roboczego danego roku podatkowego ogłaszany przez NBP.

Stawkę 9 % mogą także zastosować podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą w pierwszym roku podatkowym.

02
Czym jest podstawa opodatkowania w podatku CIT?

Podstawą opodatkowania jest dochód przedsiębiorstwa z danego roku podatkowego. Dochód definiowany jest jako nadwyżka osiągniętych przychodów nad poniesionymi kosztami. Stanowi on sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu z innych źródeł.

Podmioty mające siedzibę bądź zarząd na terenie Polski CIT płacą od całości dochodów. Nie ma znaczenia miejsce w jakim są one osiągane.

Podmioty, które siedzibę lub zarząd mają poza granicami Polski CIT płacą wyłącznie od dochodów osiągniętych w Polsce.

W niektórych przypadkach przedmiotem opodatkowania może być przychód.

03
Do kiedy płatne są zaliczki miesięczne oraz kwartalne w podatku CIT?

Zaliczki miesięczne

Wpłacane do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za grudzień wpłacana jest do 20 dnia miesiąca następnego roku podatkowego. Jeżeli przed upływem terminu wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc, złożone zostanie zeznanie i zapłacony podatek nie wpłaca się tej zaliczki.

Zaliczki miesięczne mogą być wpłacane w uproszczonej formie, tzn. w wysokości odpowiadającej 1/12 podatku należnego jaki wykazany został w zeznaniu za poprzedni rok podatkowy. Jeżeli w poprzednim roku nie wykazano podatku należnego zaliczki można dokonywać w oparciu o zeznanie złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli także wtedy nie wykazano w deklaracji podatku należnego nie można wpłacać zaliczek w uproszczonej formie.

Przy wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek  należy stosować ją przez cały rok podatkowy, dokonywać wpłat w terminach miesięcznych oraz dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy.

O tym, że wybrano uproszczoną formę wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowym, w którym zaliczki były wpłacane w uproszczonej formie.

Zaliczki kwartalne

Zaliczki kwartalne przeznaczone są dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w ich pierwszym roku podatkowym.

Wpłat dokonuje się do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale za który wpłaca jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał wpłacana jest do 20 dnia miesiąca następującego po roku podatkowym. Jeżeli przed upływem tego terminu złożone zostanie zeznanie i zapłacony podatek nie dokonuje się wpłaty zaliczki za ostatni kwartał.

Wybierając rozliczanie podatku CIT kwartalne należy poinformować o tym w zeznaniu rocznym składanym za rok w którym dokonywani kwartalnych wpłat zaliczek.

Sama zapłata zaliczek nie wiąże się z obowiązkiem składania deklaracji. Dopiero w deklaracji za cały rok wskazuje się w jakiej kwocie dokonano zaliczek w ciągu roku. Z deklaracji rocznej dowiemy się w jakiej kwocie należy dokonać wpłaty do Urzędu Skarbowego po uwzględnieniu dokonanych przez podatnika wpłat zaliczek.

04
Do kiedy należy złożyć deklaracje roczną CIT?

Zeznanie roczne w którym znajduje się informacja o osiągniętym dochodzie lub poniesionej stracie składa się do końca 3 miesiąca następnego roku ( jeżeli rok podatkowy spółki jest wyznaczany przez rok kalendarzowy termin ten to 31 marca następnego roku). Jest to również termin zapłaty podatku CIT.

W roku 2022 termin złożenia deklaracji CIT-8 został wydłużony do 30 czerwca 2022.

Zeznanie składane jest do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Wpłaty podatku CIT dokonuje się na mikrorachunek przedsiębiorcy.

Podatek PIT

01
Jakie są formy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Rozróżniamy następujące formy opodatkowania dostępne dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • Podatek liniowy,
 • Karta podatkowa,
 • Skala podatkowa;

Skala podatkowa

Charakteryzuje się tym, że stawka podatku zależna jest od osiągniętego dochodu.

Ta forma opodatkowania polecana jest dla tych osób, których przewidywany dochód nie przekroczy pierwszego progu podatkowego. Do korzyści z wyboru skali podatkowej należy możliwość rozliczania się z małżonkiem oraz możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Poniższa tabela przedstawia skalę podatkową w 2022 roku:

Podstawa obliczenia podatku (zł) Podatek wynosi:
Do 120 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
ponad 120 000 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Podatek liniowy

Podatek liniowy odprowadzony jest od osiągniętego dochodu. Nie mają tu zastosowania progi podatkowe, ani kwota wolna od podatku.

Do wad podatku liniowego należy brak możliwości korzystania z większości ulg oraz rozliczania się z małżonkiem.

Zaletą jest stały podatek 19 % niezależny od osiągniętego dochodu, stąd też polecany jest szczególnie tym, którzy przewidują osiągnięcie wysokich dochodów.

Karta podatkowa

Korzystają z niej przedsiębiorcy wykonujący wolny zawód. Karta podatkowa przeznaczona jest do najmniejszych podatników i jest najprostszą formą rozliczania podatku.

Od 2022 z karty podatkowej mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy już z niej korzystali (jeżeli nie korzystało się z tej formy opodatkowania przed 31.12.2021 to nie ma już takiej możliwości).

Wysokość podatku jest to stała miesięczna kwota, której wysokość co roku znajduje się w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt również jest uproszczoną formą opodatkowania, ponieważ podstawą opodatkowania jest przychód, a nie dochód podatnika. Z racji tego iż koszty nie są brane pod uwagę szczególnie polecany jest dla podatników, którzy nie ponoszą wysokich kosztów.

Z ryczałtu nie skorzystają podmioty, których przychody w poprzednim roku podatkowym  przekroczyły limit 2 mln euro. Limit obliczany według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku.

02
Do kiedy składa się roczne deklaracje PIT?
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych– PIT-28 w terminie od 15 lutego do 28 lutego.
 • Skala podatkowa – PIT-36 w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.
 • Podatek liniowy– PIT-36L w terminie 15 lutego- 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.
 • Skala podatkowa-PIT-16A w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Pozostałe podatki i ZUS

01
Podatek od nieruchomości-jakie są terminy zapłaty?

Zapłata podatku od nieruchomości dokonywana jest przez:

 • osoby fizyczne w 4 ratach- do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada,
 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca, w styczniu zaś do 31 stycznia.

Płatności dokonuje się na rachunek organu podatkowego (np. Urzędu Gminy) lub gotówką w kasie.

Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł jest on płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 31 stycznia.

02
Czym jest podatek PCC?

Z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w skrócie PCC będziemy mieć do czynienia w przypadku zawarcia umowy sprzedaży:

 • nieruchomości: gruntów (działki budowlane, działki rekreacyjne, działki rolne), budynków, lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
 • używanych rzeczy ruchomych np. samochodów,motocyklów,
 • praw majątkowych, np.: użytkowania wieczystego, , praw autorskich, udziałów w spółkach kapitałowych, wierzytelności.

Płatnikiem podatku jest notariusz. Podczas podpisania umowy sprzedaży u notariusza pobiera on podatek i następnie przekazuje organowi podatkowemu.

03
Jakie są terminy składania deklaracji ZUS?

Do 15. dnia następnego miesiąca– płatnicy posiadający osobowość prawną (np. spółki akcyjne i spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego)

Do 20. dnia następnego miesiąca– pozostali płatnicy składek, czyli płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

Zwolnione z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji są podmioty, które opłacać będą minimalne składki ZUS. Zwolnienie nie dotyczy jednak złożenia pierwszej deklaracji do ZUS, która jest obowiązkowa.

Do ZUS-u należy składać deklarację ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA oraz ZUS RZA (składki za pracowników i przedsiębiorcę są w tym przypadku rozliczane łącznie) za miesiąc poprzedni.

04
Wykonywanie przelewu podatkowego- jaki wybrać symbol formularza oraz okres rozliczenia?

W przypadku przelewu podatkowego okres rozliczenia będzie oznaczał okres jakiego dotyczy dane rozliczenie. Przy rozliczeniach kwartalnych należy wybrać „K” wraz z numerem kwartału, zaś przy rozliczeniach miesięcznych wybieramy „M”.

Przykład: Wykonując przelew za 2 kwartał 2022 wybierzemy oznaczenie 22K02, a za 2 miesiąc roku 2022 wybranym oznaczeniem będzie 22M02.

Symbol formularza z kolei mówi Nam o tym jakiego zobowiązania podatkowego dotyczy przelew.

Przykład: Opłacając podatek VAT miesięcznie symbolem formularza będzie VAT-7, a kwartalnie VAT-7K.

Dla medyków

01
Czym jest indywidualna praktyka lekarska? Jak ją założyć?

Indywidualna praktyka lekarska to działalność gospodarcza założona przez lekarza. Regulacje dotyczące indywidualnej praktyki lekarskiej zostały określone w ustawie o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 roku.

Założenie praktyki lekarskiej -etapy:

 1. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej poprzez portal CEIDG, listownie, bądź w urzędzie gminy lub miasta. We wniosku należy wskazać, że przedmiotem działalności jest praktyka lekarska. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Wpis powinien pojawić się w rejestrze najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 2. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez portal http://rpwdl.csioz.gov.pl/. We wniosku podaje się np. numer otrzymany w ewidencji działalności gospodarczej, miejsce zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz zakres udzielanych świadczeń. Po ocenie wniosku okręgowa izba lekarska dokonuje wpisu do rejestru. Ma na to 30 dni od wpłynięcia wniosku. Izba przekazuje informację do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przy braku rozpatrzenia wniosku w ciągu 40 dni lekarz po wcześniejszym poinformowaniu okręgowej izby lekarskiej może rozpocząć praktykę lekarską.
 3. Uzyskanie numeru REGON. Numer nadaje Główny Urząd Statystyczny po wcześniejszym otrzymaniu informacji od CEIDG. GUS w ciągu 7 dni nadaje numer REGON.
 4. Zgłoszenie do ZUS- Powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Należy na drukach ZUS ZFA i ZUS ZUA albo ZUS ZZA dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym oddziale ZUS. Podczas rejestracji firmy w CEIDG automatycznie jest się rejestrowanym w ZUS jako płatnik składek.
 5. Zgłoszenie do urzędu skarbowego– Podobnie jak w przypadku ZUS CEIDG przesyła dane przedsiębiorcy do urzędu skarbowego, gdzie nadany zostaje mu numer NIP i zostaje zarejestrowany jako podatnik. Usługi medyczne w większości przypadków obowiązuje przedmiotowe zwolnienie z VAT, można jednak oddzielnie zarejestrować się jako podatnik VAT.
 6. Otwarcie księgowości– Od dnia rozpoczęcia działalności należy założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów. Oprócz tego należy prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia. O założeniu księgi informuje się naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 20 dni. Polecanym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy jest skorzystanie z usług biura rachunkowego.
 7. Wyrobienie pieczątki firmowej- Powinna zawierać imię i nazwisko, adres gabinetu lub adres przyjmowania wezwań, przechowywania dokumentacji medycznej, rodzaj działalności (indywidualna /specjalistyczna/ praktyka lekarska), numer NIP oraz REGON.
02
Czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską musi posiadać kasę fiskalną? Jakie obowiązki należy spełnić jeżeli posiada się kasę fiskalną?

Tak, jeżeli lekarz dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Należy więc ustalić kto jest faktycznym nabywcą usługi. Jeżeli jest to NFZ lub placówka lecznicza  to nie trzeba posiadać kasy fiskalnej. Jeżeli nabywcą usługi jest pacjent, sprzedaż powinna być rejestrowana za pomocą kasy fiskalnej.

Zwrot kosztów

Można ubiegać się o zwrot kosztów za zakup kasy. Ulga wynosi 90 % ceny netto kasy, jednak nie może wynieść więcej niż 700 zł. Aby móc uzyskać zwrot należy rozpocząć używanie kasy w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym zaczęto rejestrowanie sprzedaży. Zwrot przysługuje tylko w przypadku zakupu pierwszej kasy. Czynni podatnicy VAT zwrot mogą rozliczyć w deklaracji VAT. Bierni podatnicy VAT składają wniosek wraz z kopią faktury za zakup kasy, kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę, kopię raportu fiskalnego miesięcznego, jako potwierdzenie ewidencji sprzedaży) do naczelnika urzędu skarbowego, w którym zarejestrowano kasę. Zazwyczaj opisane czynności wykonuje firma, która założyła kasę.

Obowiązki

Obowiązkami przed rozpoczęciem korzystania z kasy fiskalnej są: fiskalizacja, uzyskanie numeru ewidencyjnego, podłączenie do sieci internetowej oraz zapoznanie wszystkich pracowników z zasadami jej używania.

Oprócz tego posiadacz kasy powinien:

 • przechowywać książkę kasy,
 • dokonywać przeglądu kasy co najmniej raz na 2 lata,
 • wystawiać raporty dobowe oraz miesięczne,
 • sprawdzać poprawność pracy kasy i zgłaszać serwisantowi wszelkie nieprawidłowości,
 • wystawiać paragony fiskalne z każdej sprzedaży i przekazywać je kupującym;

Rezygnacja z kasy

Z posiadania kasy fiskalnej zrezygnować można:

 • w przypadku świadczenia usług medycznych na odległość lub w przypadku otrzymania zapłaty za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła otrzymana zapłata,
 • jeżeli usługi medyczne są świadczone przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, bądź zatrudniające wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
03
Czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską ma obowiązek wystawiać faktury? Ile ma czasu na wystawienie faktury?

Usługi medyczne są zwolnione przedmiotowo z VAT. Natomiast lekarz prowadzący praktykę lekarską może zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.

Rejestrując się jako podatnik VAT czynny lekarz prowadzący praktykę lekarską ma obowiązek wystawiać faktury jeżeli usługę zakupuje od niego inny podatnik VAT (może to być podmiot leczniczy z którym lekarz zawarł  “kontrakt”). Jeżeli sprzedaży dokonano na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawienia faktury. Wyjątkiem jest kiedy nabywca zażąda tego od lekarza.

Lekarze nie zarejestrowani jako podatnicy VAT obowiązkowo wystawiają fakturę na żądanie nabywcy usługi lub mogą uczynić to dobrowolnie.

Czas na wystawienie faktury

Lekarz prowadzący praktykę lekarską będący podatnikiem VAT fakturę powinien wystawić nie wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi i nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

Jeżeli faktura wystawiona jest na żądanie nabywcy ma on 3 miesiące na zgłoszenie sprzedawcy takiego żądania (licząc od końca miesiąca w której została wykonana usługa lub otrzymano całość, bądź część zapłaty). Fakturę należy wystawić do 15. dnia następnego miesiąca.

04
Przez jaki czas należy przechowywać faktury?

Do obowiązków przedsiębiorcy należy  przechowywanie faktury przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę. Faktury można przechowywać w formie elektronicznej lub papierowej.

05
Jakie usługi medyczne podlegają zwolnieniu z podatku VAT?

Większość usług medycznych podlega zwolnieniu z VAT (na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT).  Zwolnieniu podlegają usługi, które na celu mają: profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia.

Czynności, które nie wpisują się w powyższą definicję zwolnienia z VAT to zabiegi medycyny estetycznej. Chociaż są pewne wyjątki jak np. zabiegi rekonstrukcyjne (przy urazach, poparzeniach). Natomiast zabiegi, których celem jest upiększenie wyglądu pacjenta jak plastyka biustu powinny być opodatkowane VAT. Również wystąpienia lekarza na konferencjach, czy współpraca z firmą farmaceutyczną będą podlegać opodatkowaniu.

Jeżeli mamy wątpliwości co do zasadności zastosowania lub nie podatku VAT warto zwrócić się o poradę do doradcy podatkowego.

Jeżeli w działalności lekarz dokonuje sprzedaży zarówno usług opodatkowanych jak i zwolnionych z podatku VAT mamy wtedy do czynienia ze sprzedażą mieszaną.

06
Jaki jest termin rejestracji do VAT?

Zarejestrować się jako czynny podatnik VAT należy:

•  przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, opodatkowanej podatkiem VAT,

 • przed dniem, w którym utracono prawo do zwolnienia, czyli po przekroczeniu limitu 200 tys. zł wartości sprzedaży netto w ciągu roku podatkowego (w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku kwoty ustalonej proporcjonalnie ),
 • przed początkiem miesiąca w którym rezygnuje się ze zwolnienia podmiotowego.
07
Jakie formy opodatkowania dostępne są dla lekarzy?

Od 2022 r. lekarz przedsiębiorca może wybrać jedną z poniższych form opodatkowania:

 • podatek dochodowy opłacany według skali podatkowej (12% i 32%)-zasady ogólne,
 • podatek liniowy (19%),
 • zryczałtowany podatek dochodowy (ryczałt ewidencjonowany),
 • karta podatkowa (przy dokonanym wyborze tylko do 31.12.2021);

Jeżeli lekarz chciałby wybrać inną formę opodatkowania niż zasady ogólne powinien złożyć oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego.

Formę opodatkowania wybiera się we wniosku CEIDG-1 podczas rejestracji działalności.  Wniosek należy złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

08
ZUS w indywidualnej praktyce lekarskiej.

Po wpisie do CEIDG przedsiębiorca automatycznie rejestrowany jest jako płatnik ZUS i ma 7 dni na zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS. Lekarze prowadzący praktykę lekarską dodatkowo muszą uzyskać uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich.

Aby  zgłosić siebie, a także swoich pracowników i członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego ZUS należy wypełnić formularze:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego),
 • ZUS ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku korzystania z “ulgi na start”),
 • ZUS ZCNA (zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego).

Przedsiębiorca przez 60 miesięcy może korzystać z ulg, dzięki którym może nie płacić składek lub płacić składki na ubezpieczenie społeczne od preferencyjnych podstaw. Dostępne ulgi to m.in. ulga na start, preferencyjne składki oraz mały ZUS.

Ubezpieczenia

01
Czy ubezpieczenie NNW dla dziecka jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia rodzicom poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu w przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń w życiu ich pociech. Ubezpieczając dziecko możesz uzyskać świadczenie nie tylko  z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ale także otrzymać zwrot kosztów rehabilitacji czy za zakupione leki. Jednak nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe.

02
Czy muszę ubezpieczyć dziecko w szkole czy mogę to zrobić indywidualnie?

Jeszcze kilkanaście lat temu większość rodziców była przekonana, że mogą ubezpieczyć swoje dziecko tylko poprzez przedszkole lub szkołę do której ono uczęszcza. Z biegiem lat świadomość ubezpieczeniowa nas wszystkich rosła, dlatego obecnie coraz więcej osób decyduje się ubezpieczyć dziecko we własnym zakresie. Często przy tej samej wysokości składki, rodzice ubezpieczający dziecko indywidualnie mają wyższe sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach.

03
Co oznacza ubezpieczenie typu all risk?

Termin „all risk” oznacza szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. W dosłownym tłumaczeniu – od wszystkich ryzyk. I taki właśnie zakres szczególnie polecamy w przypadku ubezpieczenia mieszkania lub samochodu.

04
Co jest najważniejsze przy wyborze ubezpieczenia turystycznego?

Podstawą w ubezpieczeniu turystycznym są koszty leczenia poza granicami kraju. Podróżując do państw europejskich polecana suma ubezpieczenia dla tego ryzyka to mieści się w 100 000 euro. Jednak należy ją zdecydowanie zwiększyć w przypadku wyjazdu np. do USA, Kanady, Australii czy Japonii.

Należy także zwrócić uwagę na obecność w polisie turystycznej odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jest to szczególnie przydatne dla osób uprawiających sporty, ponieważ mogą one spowodować urazy u innych. Posiadanie polisy uchroni ich przed opłaceniem leczenia i późniejszej rehabilitacji u poszkodowanego. O OC w życiu prywatnym powinni pamiętać także rodzice podróżujący ze swoimi pociechami. Ubezpieczyciel pokryje koszty rozbitego telefonu czy też uszkodzonych nart, które są własnością innych osób.

06
Lista krajów do których MSZ odradza podróże

Przed zaplanowaniem wyjazdu, warto zapoznać się z ostrzeżeniami dla podróżujących, które są na bieżąco aktualizowane na stronie ministerstwa spraw: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych